نوشتن جملات گنگ و بی معنی هم دیگه آرومم نمیکنه.

بدون نظر موضوع: یادداشت

اُنقَدَر خوب و قشنگی که ناتونُم ترکِت کُنُم.

بدون نظر موضوع: یادداشت

از هرکه سراغت را میگیرم شصتش را نشان میدهد، حالت خوب است یا من را مسخره کرده اند؟

بدون نظر موضوع: یادداشت

یک روز وقتی همه موهایم سفید شده و ژاکتی قهوه ای پوشیده ام کتابی که مشغول خواندنش بودم را چند لحظه کنار میگذارم ، عینکم را بر می دارم و از ایوان به حیاط باران زده خیره میشوم، هوا سرد اما قابل تحمل است و من  آن روز کاش آه نکشم، کاش لبخند بزنم.

بدون نظر موضوع: یادداشت

گاهی هم پنجره را باز میکنم و به این فکر میکنم مردن از طبقه ششم چقدر درد دارد؟

بدون نظر موضوع: یادداشت