آقای کلاغ : یکی در شبانه روز

۳, اردیبهشت ۱۳۹۳

kalaagh-3

تمام سهمش از این دنیا را روزانه میگرفت.

گویا کسی زندگی را به بیرحمانه ترین شکل برایش جیره بندی کرده بود.

هر روز صبح در آینده یک موی سپید پیدا میکرد.

هر بعد از ظهرش  با یک سیگار دود می شد.

هر شب قبل از خواب هم یک خط قرمز روی تقویم می کشید.

با یک قرص و یک لیوان به تختخواب میرفت.

و شبانه روزش را با یک خواب تکراری کامل میکرد.

+ منبع عکس